Inschrijven

Om je in te schrijven als jongere bij Iemand Thuis beantwoord je onderstaande vragen. Binnen vijf werkdagen word je gebeld voor een kennismakingsgesprek.

 

Velden met een * zijn verplichte velden.
Help Tekst


ALGEMENE VOORWAARDEN IEMAND THUIS VOOR JONGEREN

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de hierna volgende definities de volgende betekenis:


a. Iemand Thuis: de eenmanszaak Iemand Thuis, tot 01-01-2016 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 59217502.
b. Huishouden: de aanvrager(s) die gebruik maakt/maken van de diensten van Iemand Thuis. 

c. Jongere: de persoon die door tussenkomst van Iemand Thuis bij het huishouden op bezoek komt voor hulp en/of gezelligheid in het Huishouden.
d. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Iemand Thuis en de Jongere die tot stand komt en waarbij Iemand Thuis bemiddelt tussen Huishouden en Jongere.
e. 
Aanvraag: Door het Huishouden via de website of telefonisch ingediend verzoek voor het zoeken naar een Jongere voor hulp en/of gezelligheid in huis.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen die door Iemand Thuis enerzijds en de Jongere anderzijds ten behoeve van het bemiddelen tussen Huishouden en Jongere worden gesloten.

 

Artikel 3: Totstandkoming en beëindiging van de overeenkomst

3.1. De inschrijving wordt in behandeling genomen nadat de Jongere zich via de website heeft aangemeld en nadat de Jongere het inschrijfgeld van 15euro voor een jaar betaald heeft.


3.2. De Jongere dient minimaal 3 uur per week achtereenvolgens op een werkdag beschikbaar te zijn. 

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Iemand Thuis is als bemiddelend tussenpersoon werkzaam bij het tot stand brengen van een of meerdere overeenkomsten tussen het Huishouden en de Jongere.

 

Artikel 5: Verplichtingen aan de jongere

5.1. De Jongere verklaart bij inschrijving dat deze van onbesproken gedrag is, zonder historie van gerechtelijke veroordeling(en).


5.2. Het werk van de Jongere valt onder de regeling Dienstverlening aan Huis. De Jongere dient op de hoogte te zijn van de regels omtrent deze regeling en deze regels toe te passen.


5.3. Indien de Jongere binnen 7 dagen nadat een Huishouden is voorgesteld niet telefonisch of per e-mail bereikbaar is voor het Huishouden, zonder dat dit van tevoren aan Iemand Thuis gemeld is, zal deze uit het netwerk verwijderd worden en is Iemand Thuis niets meer verplicht ten aanzien van de Jongere.5.4. Indien (i) de Jongere zich niet houdt aan gemaakte afspraken met het Huishouden of met Iemand Thuis of (ii) Iemand Thuis negatieve reacties van het Huishouden over de Jongere ontvangt, zal deze uit het netwerk verwijderd worden en is Iemand Thuis niets meer verplicht ten aanzien van de Jongere.


5.5. Indien de Jongere stopt bij een Huishouden zal de Jongere dit direct aan Iemand Thuis melden onder opgaaf van redenen.


5.6. De Jongere zal Iemand Thuis steeds zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte stellen van wijzigingen in zijn/haar gegevens.

 

Artikel 6: Verzekering en Aansprakelijkheid

6.1. Voor afdracht van sociale premies indien van toepassing en aangifte van de inkomstenbelasting door de Jongere neemt Iemand Thuis op geen enkele wijze verantwoordelijkheid.


6.2. Iemand Thuis is niet verantwoordelijk voor afspraken die het Huishouden en de Jongere onderling maken.


6.3. Iemand Thuis kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade die de Jongere lijdt door het Huishouden en door de bemiddeling, behoudens opzet en grove schuld. 

6.4. De Jongere dient zelf zorg te dragen dat deze voldoende verzekerd is voor aansprakelijkheid.


 

Artikel 7: Kosten en Betaling

7.1. De Jongere gaat bij inschrijving akkoord met het uurtarief dat Iemand Thuis in de overeenkomst bepaald heeft.

 

Artikel 8: Privacy

8.1. Het Huishouden en de Jongere schrijven zich in bij Iemand Thuis door gebruik te maken van het daarvoor bestemde inschrijfformulier op de website. Iemand Thuis houdt een database bij waarin gegevens van de Jongere zijn opgenomen. De Jongere geeft toestemming voor de registratie van diens gegevens in voornoemde database. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en in voldoende mate beveiligd.


8.2. Bij inschrijving voert de Jongere persoonlijke gegevens in. De Jongere geeft hiermee toestemming aan Iemand Thuis om de persoonsgegevens te gebruiken om haar dienstverlening uit te oefenen, haar dienstverlening verder te optimaliseren en de Jongere met nieuwsbrieven te informeren over Iemand Thuis.

 

Artikel 9: Wijziging algemene voorwaarden

9.1. Iemand Thuis behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Iemand Thuis zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na schriftelijke bekendmaking in werking.


9.2. Indien de Jongere een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 10: Overige bepalingen

10.1. Indien de Jongere zich niet aan deze algemene voorwaarden houdt, kan Iemand Thuis, zonder opgaaf van redenen, de Jongere onmiddellijk uit het bestand verwijderen en is Iemand Thuis niets meer verplicht ten aanzien van de Jongere. 

10.2. Indien deze algemene voorwaarden tevens in het Engels beschikbaar zijn gesteld, is de Nederlandse tekst bij enig verschil van inhoud of strekking te allen tijde bindend.