Inschrijven

Om u in te schrijven beantwoordt u onderstaande vragen. Zodra u alle vragen heeft beantwoord en op akkoord en verzenden heeft geklikt, nemen wij binnen vijf werkdagen contact met u op om de inschrijving compleet te maken.

 

Velden met een * zijn verplichte velden.
Help TekstArtikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de hierna volgende definities de volgende betekenis:

a. Iemand Thuis: de eenmanszaak Iemand Thuis, tot 01-01-2016 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 59217502.
b. Huishouden: de aanvrager(s) die gebruik maakt/maken van de diensten van Iemand Thuis.
c. Jongere: de persoon die door tussenkomst van Iemand Thuis bij het Huishouden op bezoek komt voor hulp en/of gezelligheid in het Huishouden.
d. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Iemand Thuis en het Huishouden die tot stand komt en waarbij Iemand Thuis bemiddelt tussen Huishouden en Jongere.
e. Aanvraag: Door het Huishouden via de website of telefonisch ingediend verzoek voor het zoeken naar een jongere voor hulp en/of gezelligheid in huis.

f. Koppeling: Een, na kennismaking, geschikt bevonden verbinding tussen Huishouden en Jongere.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen die door Iemand Thuis enerzijds en het Huishouden anderzijds ten behoeve van het bemiddelen tussen Huishouden en Jongere worden gesloten.

 

Artikel 3: Totstandkoming en beëindiging van de overeenkomst

3.1. De inschrijving wordt in behandeling genomen 7 dagen nadat het huishouden via de website of telefonisch een aanvraag heeft ingediend en aan de betalingsplicht van het inschrijfgeld voor Iemand Thuis heeft voldaan. (N.B.: Tot 1 september 2016 is inschrijven voor huishoudens gratis). 

3.2. Mocht Iemand Thuis binnen 2 maanden na de eerste aanvraag onverhoopt geen jongere kunnen vinden, dan stort Iemand Thuis het inschrijfgeld terug en is het mogelijk de overeenkomst per direct te beëindigen.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Iemand Thuis is als bemiddelend tussenpersoon werkzaam bij het tot stand brengen van een of meerdere overeenkomsten tussen het Huishouden en de Jongere.

4.2. Het Huishouden kan een aanvraag rechtstreeks via de website of telefonisch indienen.

4.3. Iemand Thuis hanteert een uiterlijke termijn van 2 maanden na het indienen van een aanvraag voor het maken van een match.

4.4. Een verandering in de aanvraag wordt in behandeling genomen als een nieuwe aanvraag. De oude aanvraag wordt geannuleerd, zoals vermeld in artikel 8.

4.5. Iemand Thuis stelt binnen een jaar na inschrijving bij Iemand Thuis maximaal drie Jongeren aan het Huishouden voor.

4.6. Iemand Thuis heeft het recht om onder opgave van redenen een aanvraag niet te accepteren.

4.7. Iemand Thuis garandeert niet dat zij voor elke aanvraag van het huishouden een jongere kan vinden.

4.8. Iemand Thuis is een bemiddelingsbureau dat Jongeren koppelt aan een Huishouden. Iemand Thuis verzorgt geen professionele zorgservice, de Jongeren hebben derhalve niet altijd kwalificaties.

 

Artikel 5: Verplichtingen aan het huishouden

5.1. Het werk van de Jongere valt onder de regeling Dienstverlening aan Huis. Het Huishouden dient op de hoogte te zijn van de regels omtrent deze regeling en deze toe te passen.

5.2. Wanneer Iemand Thuis een Jongere per e-mail of telefonisch voorstelt, dient het Huishouden binnen 7 dagen per e-mail of telefonisch te reageren op dit voorstel. Indien Iemand Thuis binnen 7 dagen geen reactie ontvangen heeft van het Huishouden, kan de Jongere aan een ander Huishouden voorgesteld worden en kan het maximaal 2 maanden duren voordat Iemand Thuis opnieuw een Jongere gevonden heeft.

5.3. Indien het Huishouden niet tevreden is over de toegewezen Jongere, zal dit direct worden gemeld aan Iemand Thuis onder opgaaf van redenen. Iemand Thuis zal, voor zover mogelijk, zich inspannen tot maken van een nieuwe koppeling, indien er nog niet meer dan twee Jongeren aan het Huishouden voorgesteld zijn. Hiervoor geldt opnieuw een uiterlijke termijn van 2 maanden.

5.4. Het Huishouden zal Iemand Thuis steeds zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte stellen van wijzigingen in zijn/haar gegevens.

5.5. Het is het Huishouden niet toegestaan gegevens van de Jongere aan derden te verstrekken.

 

Artikel 6: Verzekering en Aansprakelijkheid

6.1. Voor afdracht van sociale premies door Huishoudens neemt Iemand Thuis op geen enkele wijze verantwoordelijkheid.

6.2. Iemand Thuis is niet verantwoordelijk voor afspraken die het Huishouden en de Jongere onderling maken.

6.3. Iemand Thuis kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade die het Huishouden lijdt door de Jongere en door de bemiddeling, behoudens opzet en grove schuld.

 

Artikel 7: Kosten en Betaling

7.1. Bij uitschrijving wordt het al betaalde bedrag niet teruggestort.

7.2. Het inschrijfgeld bedraagt 8,50euro per maand. Tot 1 september 2016 is inschrijven voor Huishoudens een jaar lang gratis.

7.3. De betaling van het inschrijfgeld kan per overschrijving of acceptgiro gedaan worden.

7.4. Abonneeschap van Iemand Thuis is maandelijks opzegbaar per e-mail, post of telefoon. Na opzegging van het abonneeschap van Iemand Thuis, zal de uitschrijving binnen 14 dagen volledig verwerkt zijn.

7.5. Huishoudens gaan bij inschrijving akkoord met het uurtarief dat Iemand Thuis als minimum bepaald heeft, waarbij verwezen wordt naar artikel 5.1.

7.6. Iemand Thuis behoudt zich het recht voor prijs- en lidmaatschapswijzigingen door te voeren.

 

Artikel 8: Annulering

8.1. Indien het Huishouden de aanvraag annuleert of geen samenwerking aangaat met de voorgestelde Jongere, vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Het Huishouden, mits zij tot maximaal een jaar geleden zich bij Iemand Thuis heeft ingeschreven, kan opnieuw een aanvraag indienen -met een maximum van drie aanvragen binnen een jaar.

 

Artikel 9: Privacy

9.1. Het Huishouden en de Jongere schrijven zich in bij Iemand Thuis door gebruik te maken van het daarvoor bestemde inschrijfformulier op de website. Iemand Thuis houdt een database bij waarin gegevens van het Huishouden zijn opgenomen. Het Huishouden geeft toestemming voor de registratie van de gegevens van zichzelf en diens eventuele partner in voornoemde database. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en in voldoende mate beveiligd.

9.2. Bij inschrijving voert het Huishouden persoonlijke gegevens in. Het Huishouden geeft hiermee toestemming aan Iemand Thuis om de persoonsgegevens te gebruiken om: haar dienstverlening uit te oefenen, haar dienstverlening verder te optimaliseren en het Huishouden met nieuwsbrieven te informeren over Iemand Thuis.

 

Artikel 10: Wijziging algemene voorwaarden

10.1. Iemand Thuis behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Iemand Thuis zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na schriftelijke bekendmaking in werking.

10.2. Indien het Huishouden een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 11: Overige bepalingen

11.1. Indien het Huishouden zich niet aan deze algemene voorwaarden houdt, kan Iemand Thuis, zonder opgaaf van redenen, het huishouden onmiddellijk uit het bestand verwijderen.

11.2. Indien deze algemene voorwaarden tevens in het Engels beschikbaar zijn gesteld, is de Nederlandse tekst bij enig verschil van inhoud of strekking te allen tijde bindend.